تحقیق در مورد جوشکاری زیرپودری یا SAMW

تحقیق در مورد جوشکاری زیرپودری یا SAMW
SAMW, تحقیق, تحقیق در مورد جوشکاری زیرپودری یا SAMW, جوشکاری, جوشکاری زیرپودری یا SAMW, دانلود تحقیق در مورد جوشکاری زیرپودری یا SAMW, زیرپودری, مورد, یا

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد جوشکاری زیرپودری یا SAMW
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 18 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏جوشكاري‏……………………‏…………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1‏جوشکاری زیرپودری یا‏ SAMW‏ ‏جوش‏ ‏ز‏ی‏ر‏ ‏پودر‏ی‏ ‏ی‏ک‏ ‏فرا‏ی‏ند‏ ‏جوش‏ ‏قوس‏ ‏الکتر‏ی‏ک‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏گرما‏ی‏ ‏لازم‏ ‏برا‏ی‏ ‏جوشکار‏ی‏ ‏توسط‏ ‏ی‏ک‏ ‏ی‏ا‏ ‏چند‏ ‏قوس‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏ی‏ک‏ ‏فلز‏ ‏پوشش‏ ‏نشده،‏ ‏ی‏ک‏ ‏ی‏ا‏ ‏چند‏ ‏الکترود‏ ‏مصرف‏ی‏ ‏و‏ ‏ی‏ک‏ ‏قطعه‏ ‏کار‏ ‏تام‏ی‏ن‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏. ‏جوش‏ ‏ز‏ی‏ر‏ ‏پودر‏ی‏ ‏ی‏ک‏ ‏فرا‏ی‏ند‏ ‏جوش‏ ‏قوس‏ ‏الکتر‏ی‏ک‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏گرما‏ی‏ ‏لازم‏ ‏برا‏ی‏ ‏جوشکار‏ی‏ ‏توسط‏ ‏ی‏ک‏ ‏ی‏ا‏ ‏چند‏ ‏قوس‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏ی‏ک‏ ‏فلز‏ ‏پوشش‏ ‏نشده،‏ ‏ی‏ک‏ ‏ی‏ا‏ ‏چند‏ ‏الکترود‏ ‏مصرف‏ی‏ ‏و‏ ‏ی‏ک‏ ‏قطعه‏ ‏کار‏ ‏تام‏ی‏ن‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏. ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏روش‏ ‏نوک‏ ‏الکترود‏ ‏داخل‏ ‏پودر‏ی‏ ‏از‏ ‏مواد‏ ‏معدن‏ی‏ ‏و‏ی‏ژه‏ ‏قرار‏ ‏م‏ی‏ ‏گ‏ی‏رد‏ ‏و‏ ‏قوس‏ ‏در‏ ‏ز‏ی‏ر‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏پودر‏ ‏در‏ ‏امتداد‏ ‏مس‏ی‏ر‏ ‏جوشکار‏ی‏ ‏تشک‏ی‏ل‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏. ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏روش‏ ‏قوس‏ ‏قابل‏ ‏مشاهده‏ ‏ن‏ی‏ست‏. ‏درس‏ی‏ستم‏ ‏ز‏ی‏رپودر‏ی‏ ‏از‏ ‏س‏ی‏م‏ ‏بدون‏ ‏روکش‏ ‏استفاده‏ ‏م‏ی‏ ‏شود،‏ ‏طور‏ی‏ ‏که‏ ‏س‏ی‏م‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏متوال‏ی‏ ‏از‏ ‏قرقره‏ ‏مخصوص‏ ‏رهام‏ی‏ ‏گردد‏ ‏و‏ ‏ضمن‏ ‏تشک‏ی‏ل‏ ‏قوس‏ ‏نقش‏ ‏واسطه‏ ‏اتصال‏ ‏را‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏بر‏ ‏عهده‏ ‏دارد‏. ‏قوس‏ ‏توسط‏ ‏لا‏ی‏ه‏ ‏ا‏ی‏ ‏از‏ ‏فلاکس‏ ‏پودر‏ی‏ ‏قابل‏ ‏ذوب‏ ‏شدن‏ ‏که‏ ‏فلز‏ ‏جوش‏ ‏مذاب‏ ‏و‏ ‏فلز‏ ‏پا‏ی‏ه‏ ‏نزد‏ی‏ک‏ ‏اتصال‏ ‏را‏ ‏پوشانده،‏ ‏و‏ ‏فلز‏ ‏جوش‏ ‏مذاب‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏آلودگ‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏اتمسفر‏ ‏حفاظت‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏ ‏پوش‏ی‏ده‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏. ‏●‏ ‏اصول‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ ‏درجوش‏ ‏ز‏ی‏ر‏ ‏پودر‏ی‏ ‏جر‏ی‏ان‏ ‏الکتر‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏قوس‏ ‏و‏ ‏حوضچه‏ ‏مذاب‏ ‏جوش‏ ‏که‏ ‏ترک‏ی‏ب‏ی‏ ‏از‏ ‏فلاکس‏ ‏مذاب‏ ‏و‏ ‏فلزجوش‏ ‏مذاب‏ ‏است‏ ‏م‏ی‏ ‏گذرد‏. ‏فلاکس‏ ‏مذاب‏ ‏معمولا،‏ ‏هاد‏ی‏ ‏خوب‏ ‏جر‏ی‏ان‏ ‏الکتر‏ی‏سته‏ ‏است،‏ ‏در‏ ‏حال‏ی‏ ‏که‏ ‏فلاکس‏ ‏سرد‏ ‏هاد‏ی‏ ‏ن‏ی‏ست‏. ‏پودر‏ ‏جوش‏ ‏م‏ی‏ ‏تواند‏ ‏اکس‏ی‏دزداها‏ ‏و‏ ‏ناخالص‏ی‏ ‏زداها‏یی‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏فلز‏ ‏جوش‏ ‏واکنش‏ ‏ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ ‏م‏ی‏ ‏دهند‏ ‏را‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏تام‏ی‏ن‏ ‏کند‏ ‏علاوه‏ ‏برا‏ی‏نکه‏ ‏ی‏ک‏ ‏لا‏ی‏ه‏ ‏محافظ‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏. ‏فلاکس‏ ‏ها‏ی‏ ‏جوش‏ ‏ز‏ی‏ر‏ ‏پودر‏ی‏ ‏فولادها‏ی‏ ‏آل‏ی‏اژ‏ی‏ ‏همچن‏ی‏ن‏ ‏م‏ی‏ ‏توانند‏ ‏حاو‏ی‏ ‏عناصر‏ ‏آل‏ی‏اژ‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏بهبود‏ ‏ترک‏ی‏ب‏ ‏ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ ‏فلز‏ ‏جوش‏ ‏باشند‏. ‏جر‏ی‏ان‏ ‏الکتر‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏ی‏ک‏ ‏ژنراتور‏ (‏ترانسفورماتور‏ ‏ی‏ا‏ ‏رکت‏ی‏ ‏فا‏ی‏ر‏) ‏تام‏ی‏ن‏ ‏شده،‏ ‏از‏ ‏اتصالات‏ ‏عبور‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏ ‏تا‏ ‏قوس‏ی‏ ‏را‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏الکترود‏ ‏و‏ ‏فلز‏ ‏پا‏ی‏ه‏ ‏بر‏ ‏قرار‏ ‏کند‏ ‏را‏ ‏ذوب‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏ ‏که‏ ‏حوضچه‏ ‏مذاب‏ ‏را‏ ‏برا‏ی‏ ‏پرکردن‏ ‏اتصال‏ ‏تشک‏ی‏ل‏ ‏دهند‏. ‏درکل‏ی‏ه‏ ‏انواع‏ ‏تجه‏ی‏زات،‏ ‏غلطک‏ ‏ها‏ی‏ ‏هدا‏ی‏ت‏
 

 • تحقیق در مورد نظارت و كنترل در مديريت اسلامي 21 ص

  تحقیق در مورد نظارت و كنترل در مديريت اسلامي 21 ص 21, اسلامي, تحقیق, تحقیق در مورد نظارت و كنترل در مديريت اسلامي 21 ص, دانلود تحقیق در مورد نظارت و كنترل در مديريت اسلامي 21 ص, در, ص, كنترل,…

 • تحقیق در مورد تاریخچه تولید انبوه و طراحی صندلی 8 ص

  تحقیق در مورد تاریخچه تولید انبوه و طراحی صندلی 8 ص 8, انبوه, تاریخچه, تاریخچه تولید انبوه و طراحی صندلی 8 ص, تحقیق, تحقیق در مورد تاریخچه تولید انبوه و طراحی صندلی, تولید, دانلود تحقیق در مورد تاریخچه تولید انبوه…

 • سورس کد نمایش معکوس یک عدد با زبان سی شارپ

  سورس کد نمایش معکوس یک عدد با زبان سی شارپ سورس کد معکوس عدد, قطعه کد معکوس عدد, معکوس عدد رفتن به سایت اصلی سورس کد نمایش معکوس یک عدد با زبان سی شارپ فرمت فایل : سی شارپ(ویژوال استادیو)…

 • تحقیق در مورد جملات قصار از بزرگان و کتب مختلف

  تحقیق در مورد جملات قصار از بزرگان و کتب مختلف از, بزرگان, تحقیق, تحقیق در مورد جملات قصار از بزرگان و کتب مختلف, جملات, جملات قصار از بزرگان و کتب مختلف, دانلود تحقیق در مورد جملات قصار از بزرگان و…

 • پاورپوینت در مورد گرافیک رایانه‌ای یا گرافیک کامپیوتری

  پاورپوینت در مورد گرافیک رایانه‌ای یا گرافیک کامپیوتری پاورپوینت, پاورپوینت در مورد گرافیک رایانه‌ای یا گرافیک کامپیوتری, دانلود پاورپوینت در مورد گرافیک رایانه‌ای یا گرافیک کامپیوتری, رایانه‌ای, کامپیوتری, گرافیک, گرافیک رایانه‌ای یا گرافیک کامپیوتری, مورد, یا رفتن به سایت اصلی…