درباره توسعه فرهنگی شهر – خبرگزاری گزارشگر آی تی

درباره توسعه فرهنگی شهر

توسعه هنگامی که با فرهنگ و سیاست گذاری فرهنگی مرتبط گردد، طیفی از چشم انداز ها را در چارچوب های تفسیری می گشاید.

گروه پژوهش و دانش خبرگزاری علم و فناوری گزارشگر آی تی، حسین هاشمی؛ توسعه هنگامی که با فرهنگ و سیاست گذاری فرهنگی مرتبط شود، طیفی از چشم انداز ها را در چارچوب های تفسیری می گشاید.

 به واسطه فراگیر بودن مفهوم فرهنگ، مفهوم توسعه فرهنگی نیز به طیف وسیعی از کردار ها و انواع قلمرو های شاخه های علمی و حرفه ای ارجاع می یابد و کاربست های فراوانی در ارتباط با قلمرو های گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می یابد.

«شهر» نیز از این امر مستثنا نیست. سیاست گذاری برای توسعه فرهنگی شهری، فرایندی به هم پیوسته از نظریه/ عمل است و ازاین رو، در این فرایند نمی توان میان کردار های فرهنگی و مادی تمایزی صددرصدی قایل شد.

سیاست گذاری برای توسعه فرهنگی شهری، فرایندی به هم پیوسته از نظریه/ عمل است و ازاین رو، در این فرایند نمی توان میان کردار های فرهنگی و مادی تمایزی صددرصدی قایل شد

مسیله ای که اینجا مطرح است این است که در بررسی عناصر فرهنگی یک شهر بازشناسایی طیف وسیعی از عناصر ضرورت می یابد؛ ازجمله، میراث فرهنگی شهر، نهادها، الگو های سنتی رفتار انسانی، هنر شهری و کلیه عناصری که شهر را به ارگانیسم زنده و پویا بدل می کنند.

توسعه فرهنگ را می توان به مثابه «منبعی برای توسعه ی انسانی» در نظر گرفت. این ایده مبتنی بر نظر یونسکو در تعریف فرهنگ به مثابه «مسیر های زندگی کردن با یکدیگر است»، که به طور آگاهانه فرهنگ را ابزاری برای تسهیل انسجام اجتماعی بکار می گیرد.

 ازاین رو، این رویکرد، یک رویکرد چند فرهنگی است که به دنبال کمک به ادغام اجتماعات قومی فرهنگی گوناگون در زندگی شهری است که به عنوان یک رویکرد تازه مطرح شده است.

این رویکرد بر دستیابی به یک بیان بسیار منسجم هنر و فرهنگ و نیز منابع فرهنگی برای احیاسازی شهر ها وزندگی شهر ها تاکید دارد. 
بر اساس تعریف مردم شناختی از فرهنگ به مثابه «یک شیوه زندگی»، منابع فرهنگی در این رویکرد تمامی جنبه هایی که به «ساختن یک فضا» کمک می رسانند را شامل می شود.

 کیفیت های محسوس یا نامحسوسی مانند هنرها؛ میراث فرهنگی؛ جشنواره های محلی؛ مناسک محلی؛ تولیدات محلی؛ فرهنگ جوانان؛ اقلیت ها و اجتماعات قومی؛ فضا های عمومی؛ معماری؛ تصاویر و … جنبه هایی هستند که می توانند به ساختن فضا ختم شوند و از مهم ترین منابع فرهنگی هر شهر هستند.

د ر نهایت می توان گفت هدف از سیاست گذاری فرهنگی فراهم آوردن زمینه هایی برای رشد و خلاقیت افراد و ایجاد تعامل مفید میان افراد برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت فردی و اجتماعی خودشان است

د ر نهایت می توان گفت هدف از سیاست گذاری فرهنگی فراهم آوردن زمینه هایی برای رشد و خلاقیت افراد و ایجاد تعامل مفید میان افراد برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت فردی و اجتماعی خودشان است.

افزایش مشارکت اجتماعی و تاکید بر توسعه ی فرهنگی می تواند گام مهی در جهت نظم بخشی، خردورزی، کار جمعی، نوآوری، خلاقیت، ابتکار، مسیولیت پذیری، وقت شناسی، اعتمادبه نفس، آزادی خواهی، تحمل و شکیبایی، صرفه جویی، آرمان خواهی و ترقی طلبی، تعهد به کار، نقدپذیری به مثابه ی اهداف جوامع روبه پیشرفت در جهت توسعه ی فرهنگی به حساب آید.

در تحلیل آخر نتیجه ای که از این بحث دریافت می شود مبتنی بر این ایده است که شهر هایی که خواهان دنبال کردن این راهکار هستند، باید فرهنگ را برای استفاده از آن به مثابه یکی از ابعاد توسعه ی شهری، در مرکز سیاست های توسعه ی خود قرار دهند.

علاوه بر این، در این رویکرد این عقیده وجود دارد که تمامی مکان های شهری می توانند بهتر شوند، اگر منابع ذاتی و چه بسا کشف نشده آنها بسیج شود.

درباره توسعه فرهنگی شهر – خبرگزاری گزارشگر آی تی

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "درباره توسعه فرهنگی شهر – خبرگزاری گزارشگر آی تی" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "درباره توسعه فرهنگی شهر – خبرگزاری گزارشگر آی تی"، کلیک کنید.